Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/214624
Title: Периодизация развития законодательства об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке (от Статута Великого Княжества Литовского 1588 года до современности)
Other Titles: Перыядызацыя развіцця заканадаўства аб экалагічнай экспертызе, ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і стратэгічнай экалагічнай ацэнцы / А. В. Мароз
Division into periods of development of the legislation on environmental expertise, assessment of environmental impact and strategic environmental assessment / O. V. Moroz
Authors: Мороз, Олег Васильевич
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 207-210.
Abstract: В статье на основе определенных критериев выделяется пять этапов развития законодательства о стратегической экологической оценке, оценке воздействия на окружающую среду и экологической экспертизе. Дается их краткая характеристика. На каждом из этапов приводятся основные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения.
Abstract (in another language): У артыкуле на аснове пэўных крытэрыяў вылучаецца пяць этапаў развіцця заканадаўства аб стратэгічнай экалагічнай ацэнцы, ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і экалагічнай экспертызе. Даецца іх кароткая характарыстыка. На кожным з этапаў прыводзяцца асноўныя нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць адпаведныя адносіны.
In the article, based on certain criteria, five stages of development of the legislation on strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental expertise are highlighted. The brief characteristic of each of them is given. The main legal acts regulating the relevant relations at each stage are given.
Description: Раздзел II. Прававая рэгламентацыя грамадскіх адносін па Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214624
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
207-210.pdf221,03 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.