Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205923
Title: Фемінісцкая рэвізія готыкі ў рамане М. Этвуд «Мадам Аракул»
Other Titles: Feminist revision of gothic romance in the novel «Lady Oracle» by M. Atwood / H. V. Yankuta
Феминистская ревизия готики в романе М. Этвуд «Мадам Оракул» / А. В. Янкута
Authors: Янкута, Г. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендер и литературное творчество
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2018. - № 2. - С. 44-52
Abstract: Разглядаецца раман канадскай пісьменніцы М. Этвуд «Мадам Аракул» з мэтай вызначыць характар пераасэнсавання гатычнай традыцыі ў постмадэрнісцкую эпоху, для чаго ў творы выяўляюцца элементы класічных гатычных раманаў. Адзначана, што навуковая навізна працы заключаецца ў спалучэнні даследавання жанравай прыроды рамана М. Этвуд з аналізам форм узаемадзеяння твора з фемінісцкімі тэорыямі. Даецца агляд гісторыі гатычнага жанру і разглядаецца мадыфікацыя гатычных герояў, матываў, вобразаў і сюжэтных хадоў у рамане «Мадам Аракул». Аналізуецца парадыйны складнік рамана і вобраз творчай асобы, які мае як камічныя, так і трагічныя рысы. Зроблена выснова пра фемінісцкі характар жанравай рэвізіі ў творы: пераасэнсаванне гатычнага рамана дае пісьменніцы магчымасць ускрыць сацыяльныя і культурныя коды, закладзеныя ў гатычных творах, і прадэманстраваць іх уплыў на жаночую свядомасць. Заўважана, што вынікі працы могуць быць выкарыстаны ў далейшым вывучэнні жаночай літаратуры, як замежнай, так і беларускай, і засваення ёй досведу класічнай літаратуры ранейшых эпох.
Abstract (in another language): Рассматривается роман канадской писательницы М. Этвуд «Мадам Оракул» с целью определить характер переосмысления готической традиции в постмодернистскую эпоху, для чего в произведении выявляются элементы классических готических романов. Указано, что научная новизна работы состоит в сочетании исследования жанровой природы романа М. Этвуд с анализом форм взаимодействия произведения с феминистскими теориями. Дается обзор истории готического жанра и рассматривается модификация готических героев, мотивов, образов и сюжетных ходов в романе «Мадам Оракул». Анализируется пародийная составляющая романа и образ творческой личности, который имеет как комические, так и трагические черты. Сделан вывод о феминистском характере жанровой ревизии в произведении: переосмысление готического романа дает М. Этвуд возможность вскрыть социальные и культурные коды, заложенные в готических произведениях, и продемонстрировать их влияние на женскую сознание. Отмечено, что результаты работы могут быть использованы в дальнейшем изучении женской литературы, как иностранной, так и белорусской, и усвоения ей опыта классической литературы прежних эпох. = The article reviews the novel «Lady Oracle» by the Canadian writer M. Atwood in order to determine the nature of the revision of Gothic tradition in the postmodern era. For this, the elements of classical Gothic in the novel are revealed. Scientific novelty of the article is in combining research of the genre nature of M. Atwood’s novel with an analysis of the forms of novel interaction with feminist theories. An overview of Gothic genre history is given and a modification of the Gothic heroes, motifs, images and plot devices in the novel «Lady Oracle» is explored. The parody component of the novel and the image of a creative personality that has both comic and tragic features are analyzed. The article states that genre revision in the novel has feminist nature: reinterpretation of Gothic genre gives the writer the opportunity to delineate the social and cultural codes embedded in the Gothic stories and demonstrate their influence on the female consciousness. The results of the work can be used in the further study of women’s literature, both foreign and Belarusian and its assimilation of the classical literature experience.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/205923
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Гендер и филологические науки
2018, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-52.pdf518,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.