Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205723
Title: Атрактыўная функцыя жаночых вобразаў у мастацкай прозе (на матэрыяле беларускай прозы 1920 –30-х гг.)
Other Titles: Attractive function of female images in fiction (by Belarusian prose of 1920–30s) / А. M. Tscharnavokaya
Аттрактивная функция женских образов в художественной прозе (на материале белорусской прозы 1920–30-х гг.) / А. М. Черноокая
Authors: Чарнавокая, А. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендер и литературное творчество
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2018. - № 2. - С. 33-43
Abstract: Аналізуюцца вобразы ракавой жанчыны, жанчыны-спакусніцы i дзяўчыны-ахвяры ў творах Ядвігіна Ш., Змітрака Бядулі, Міхася Зарэцкага і Міхася Лынькова. Абгрунтоўваецца тэзіс аб тым, што жаночыя вобразы, якія адносяцца да гэтых тыпаў, як правіла, выконваюць атрактыўную функцыю – з’яўляюцца своеасаблівай прынадай як для героя-мужчыны, так і для чытача. Вызначаюцца характэрныя рысы вобразаў атрактыўнага тыпу з выкарыстаннем параўнальных метадаў, падыходаў і метадаў гендарных даследаванняў. Зроблена выснова пра тое, што жаночыя вобразы атрактыўнага тыпу абумоўлены стэрэатыпамі фемініннасці, з’яўляюцца схематычнымі і аднамернымі: гераіня рэпрэзентуецца як сексуальны аб’ект і прываблівае галоўнага героя інтрыгуючымі абставінамі асабістага жыцця або магчымасцю развіцця любоўнай гісторыі. Паказана, што дынамічнае дэканцэнтраванае апісанне гераіні кампенсуе статычнасць вобраза. Адзначаецца, што ў большасці твораў акрэсленага перыяду любоўная сюжэтная лінія ўводзіцца з мэтай зацікавіць чытача апісанымі сацыяльнапалітычнымі працэсамі. Абгрунтавана тыпалогія жаночых вобразаў, заснаваная на іх мастацкіх функцыях. Ахарактарызаваны адзін з пашыраных падыходаў да канструявання жаночых вобразаў у літаратуры.
Abstract (in another language): Анализируются образы роковой женщины, женщины-искусительницы и девушки-жертвы в произведениях Ядвигина Ш., Змитрока Бядули, Михася Зарецкого и Михася Лынькова. Обосновывается тезис о том, что женские образы этих типов, как правило, выполняют аттрактивную функцию – являются своеобразной приманкой как для героя-мужчины, так и для читателя. Определены характерные черты образов аттрактивного типа с использованием сравнительных методов, подходов и методов гендерных исследований. Сделан вывод о том, что женские образы аттрактивного типа обусловлены стереотипами фемининности, являются схематическими и одномерными: героиня репрезентируется как сексуальный объект и привлекает главного героя интригующими обстоятельствами личной жизни либо возможностью развития любовной истории. Показано, что динамическое деконцентрированное описание героини компенсирует статичность образа. Отмечается, что в большинстве произведений данного периода любовная сюжетная линия вводится с целью заинтересовать читателя описанными социально-политическими процессами. Предложена типология женских образов, основанная на их художественных функциях. Охарактеризован один из распространенных подходов к конструированию женских образов в литературе. = The article presents the results of a comparative analysis of the images of «femme fatale», «woman-temptress» and «girl-victim» in the works of Jadvihin Sh., Zmitrok Bjadulja, Michas Zarecki, Michas Lynkou. The study found, that female characters of these types perform an attractive function – they are a «lure» for the the main character and for the reader. The purpose of this article is to determine the characteristics of attractive female images using methods and approaches of gender studies. It’s concluded, that attractive female images represent the stereotypes of femininity; they are schematic and one-dimensional. The character is represented as a sexual object; intriguing circumstances of woman’s personal life are frequently accented. Dynamic deconcentrated description compensates for the static nature of the image. It’s noted, that in many works of these period a love story is introduced to interest the reader in described social and political processes. The results of the research clarify the typology of female images based on their functions and help to characterize one of the most common approaches to the construction of female characters.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/205723
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Гендер и филологические науки
2018, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-43.pdf531,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.