Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205720
Title: Книга Экклесиаста как «осевой» архетекст поэзии барокко
Other Titles: The Book of Ecclesiastes as «axial» archetext of the baroque poetry / G. V. Sinilo
Кніга Эклесіяста як «восевы» архетэкст паэзіі барока / Г. В. Сiнiла
Authors: Синило, Г. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2018. - № 2. - С. 5-16
Abstract: Исследуется роль библейской Книги Экклесиаста (Екклесиаста) как одного из «осевых» архетекстов эпохи барокко, как важнейшего смыслопорождающего текста для европейской барочной поэзии. Показано, как ключевые идеи, парадоксы, антиномии бытия и сознания, определяющие религиозно-философский дискурс и художественный мир Экклесиаста, воздействуют на эстетику и поэтику барокко, что проявляется в основных мировоззренческих принципах и темах барокко (vanitas mundi, discordia concors, Constantia), в парадоксальном сопряжении трагизма и прославления радости жизни, пессимизма и гедонизма, скептицизма и глубокой веры в стойкость человеческого духа, находящего опору в Боге. Сделан вывод о том, что религиозно-философская поэзия барокко связана с Книгой Экклесиаста устойчивыми интер-, пара- и архитекстуальными связями и одновременно выступает как своего рода развернутый комментарий на полях библейской книги, как метатекст по отношению к ней. Утверждается, что постоянный диалог с Экклесиастом характерен для всех европейских литератур XVII в., но особенно интенсивно он развернут в немецкой поэзии – в силу трагичности немецкой действительности эпохи раннего Нового времени.
Abstract (in another language): The paper examines the role of the biblical Book of Ecclesiastes as one of the «axial» archetexts of the Baroque period and the most important meaning-generating text of the European Baroque poetry. It is shown how the key ideas, paradoxes and antinomies of existence and consciousness determine religious and philosophical discourse and literary world of Ecclesiastes; and how they affect the aesthetics and the poetics of the Baroque. It reveals in the basic philosophical principles and topics of the Baroque (vanitas mundi, discordia concors, Constantia) and in the paradoxical combination of tragic nature of life and glorification of its joy, pessimism and hedonism, skepticism and deep faith in persistence of human spirit finding support in God at the same time. Religious and philosophical poetry of the Baroque is associated with sustainable inter-, para- and architxtual connections and simultaneously it acts like a kind of detailed side note commentary of the biblical book, like metatext in relation to it. The constant dialogue with Ecclesiastes is typical for all European literatures of the XVII century but it is especially intensively developed in German poetry, due to the tragic German reality of the Early Modern Age. = Даследуецца роля біблейскай Кнігі Эклесіяста як аднаго з «восевых» архетэкстаў эпохі барока, найважнейшага сэнсастваральнага тэксту для еўрапейскай барочнай паэзіі. Паказана, як ключавыя ідэі, парадоксы, антыноміі быцця і свядомасці, якія вызначаюць рэлігійна-філасофскі дыскурс і мастацкі свет Эклесіяста, уздзейнічаюць на эстэтыку і паэтыку барока, што праяўляецца ў асноўных светапоглядных прынцыпах і тэмах барока (vanitas mundi, discordia concors, Constantia), у парадаксальным спалучэнні трагізму і ўслаўлення радасці жыцця, песімізму і геданізму, скептыцызму і глыбокай веры ў трываласць чалавечага духу, які знаходзіць апірышча ў Богу. Зроблена выснова пра тое, што рэлігійна-філасофская паэзія барока звязана з Кнігай Эклесіяста ўстойлівымі інтэр-, параі архітэкстуальнымі сувязямі і адначасова выступае як своеасаблівы разгорнуты каментарый на палях біблейскай кнігі, як метатэкст у дачыненні да яе. Сцвярджаецца, што пастаянны дыялог з Эклесіястам характэрны для ўсіх еўрапейскіх літаратур XVII ст., але асабліва інтэнсіўна ён разгорнуты ў нямецкай паэзіі – з прычыны трагічнасці нямецкай рэчаіснасці эпохі ранняга Новага часу.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/205720
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2018, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-16.pdf562,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.