Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/203684
Title: Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения на примере общества с ограниченной ответственностью «Классические вина»/ Аннотация к дипломной работе: Чеченко А.С. ; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, Факультет бизнеса. - Минск, 2018. Научн. руководитель Догиль Леонид Филиппович
Authors: Чеченько, Анна Сергеевна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2018
Abstract: Дипломная работа: 72 с., 12 рис., 20 табл., 37 источников, 4 прил. Целью дипломной работы является разработка направлений улучшения финансового состояния ООО «Классические вина». В рамках достижения поставленной цели автором были поставлены следующие задачи: 1. Раскрыть сущность финансового состояния предприятия; 2. Выявить значение, задачи и источники информации для анализа финансового состояния; 3. Исследовать методику анализа финансового состояния; 4. Провести анализ финансового состояния ООО «Классические вина»; 5. Разработать мероприятия по улучшению финансового состояния организации и оценить их эффективность. Объект исследования – ООО «Классические вина». Предмет исследования – финансовое состояние ООО «Классические вина». Методы исследования: аналитические, диалектические, статистические. В работе использованы нормативные правовые акты Республики Беларусь, учебные и методические материалы по финансовому анализу, в т. ч. по оценке финансового состояния организации, научные труды зарубежных и отечественных экспертов в области анализа и оценки финансового состояния организаций микро-, малого и среднего бизнеса, иные публикации по исследуемой тематике в сети Интернет, а также данные объекта исследования, и отдельные собственные разработки автора. Область возможного практического применения: разработанные предложения могут быть рассмотрены собственниками и руководством ООО «Классические вина» и одобрены для практического внедрения. Результаты работы также могут быть полезны для практического использования организациям сферы торговли.
Abstract (in another language): Дыпломная работа: 72 с., 12 мал., 20 табл., 37 крыніц, 4 дадаткаў Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка напрамкаў паляпшэння фінансавага стану ТАА «Класічныя віны». У рамках дасягнення пастаўленай мэты аўтарам былі пастаўлены наступныя задачы: 1. Раскрыць сутнасць фінансавага стану прадпрыемства; 2. Выявіць значэнне, задачы і крыніцы інфармацыі для аналізу фінансавага стану; 3. Даследаваць методыку аналізу фінансавага стану; 4. Правесці аналіз фінансавага стану ТАА «Класічныя віны»; 5. Распрацаваць мерапрыемствы па паляпшэнню фінансавага стану арганізацыі і ацаніць іх эфектыўнасць. Аб'ект даследавання - ТАА «Класічныя віны». Прадмет даследавання – фінансавы стан ТАА «Класічныя віны». Метады даследавання: аналітычныя, дыялектычныя, статыстычныя. У працы выкарыстаны нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь, навучальныя і метадычныя матэрыялы па фінансаваму аналізу, у тым ліку па ацэнцы фінансавага стану арганізацыі, навуковыя працы замежных і айчынных экспертаў у галіне аналізу і ацэнкі фінансавага стану арганізацый мікра-, малога і сярэдняга бізнесу, іншыя публікацыі па доследнай тэматыцы ў сетцы Інтэрнэт, а таксама дадзеныя аб'екта даследавання, і асобныя ўласныя распрацоўкі аўтара. Вобласць магчымага практычнага прымянення: распрацаваныя прапановы могуць быць разгледжаны ўласнікамі і кіраўніцтвам ААТ «Класічныя віны» і адобраны для практычнага ўкаранення. Вынікі працы таксама могуць быць карысны для выкарыстання на практыцы іншымі зацікаўленымі мікра- і малымі арганізацыямі ў сферы гандлю.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/203684
Appears in Collections:Бизнес-администрирование. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чеченько А. С..docx26,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.