Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/201337
Title: Деятельность музеев высших учебных заведений Украины в советский период 
Other Titles: The activity of the museums of higher educational establishments in Ukraine during the Soviet period / S. V. Muravska
Дзейнасць музеяў вышэйшых навучальных устаноў Украіны ў савецкі перыяд / С. В. Мураўская
Authors: Муравская, С. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2018. - № 2. - С. 130-138
Abstract: Анализируются особенности функционирования украинских музеев системы высшего образования в советский период. Путем исследования научных работ, касающихся истории музейного дела страны в этот период, и нормативных документов органов власти выделяется четыре этапа развития музеев данной категории, на протяжении которых музеи постепенно теряли особый статус ячеек учебно-исследовательского процесса университета, превращаясь в большинстве в площадки идейно-патриотического воспитания масс.
Abstract (in another language): Аналізуюцца асаблівасці функцыянавання ўкраінскіх музеяў сістэмы вышэйшай адукацыі на працягу савецкага перыяду. Шляхам даследавання навуковых прац, якія датычацца гісторыі музейнай справы краіны ў гэты перыяд і нарматыўных дакументаў органаў улады, вылучаюцца чатыры этапы развіцця музеяў дадзенай катэгорыі, на працягу якіх музеі паступова гублялі асаблівы статус ячэек вучэбна-даследчага працэсу ўніверсітэта, ператвараючыся ў сваёй большасці ў пляцоўкі ідэйна-патрыятычнага выхавання мас. = The article is an attempt to analyze the features of the functioning of Ukrainian museums of the higher education system during the Soviet period. The author singles out four stages of the development of museums of such category, when they lost the special status of the cells for the university educational and research process becaming the ideological and patriotic platform of people education. It was done by investigating the scientific works concerning the history of the museum development of the country during this period and the regulatory documents of the Soviet authorities.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/201337
ISSN: 2520-6338
Appears in Collections:2018, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130-138.pdf308,68 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.