Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/201331
Title: Славянские деятели Реформации в Восточной и  Центральной Европе и  славянская типография в Бад-Урахе
Other Titles: Slavic activists in the Reformation in Eastern and Central Europe and the Slavic printing house in Bad Urach / O. B. Keller
Славянскія дзеячы рэфармацыі ва Усходняй і Цэнтральнай Еўропе і славянская друкарня ў Бад-Ураху / В. Б. Келер
Authors: Келлер, О. Б.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2018. - № 2. - С. 94-104
Abstract: Осуществлена попытка связать воедино целую плеяду деятелей Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, имеющих самое прямое отношение к Реформации и книгопечатанию: Иеронима Пражского; Авраама Кульву; Франциска Скорину, напечатавшего в 1517 г. в Праге свою первую книгу; Примуса Трубера – словенского реформатора, воспользовавшегося через несколько десятилетий шрифтами Франциска Скорины из пражской типографии и др. Наряду с этим анализируется деятельность уникальной для того времени славянской типографии в вюртембергском Бад-Урахе, где по указанию и под эгидой барона Ганса фон Унгнада в период с 1559 по 1565 г. печатал книги южнославянский деятель Примус Трубер. Утверждается, что общий тираж изданий славянской типографии, расположенной на территории Германии, за 6 лет составил 31 000 экземпляров, а в качестве меценатов издания протестантсткой литературы в Бад-Урахе помимо немецких и польских выступили и литовские князья: канцлер Великого княжества Литовского Николай Раздивилл Чёрный, владельцы Мирского замка Ильиничи и др.
Abstract (in another language): Ажыццёўлена спроба звязаць разам цэлую плеяду дзеячаў Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы, якія маюць самае непасрэднае дачыненне да Рэфармацыі і кнігадрукавання: Гераніма Пражскага; Абрагама Кульвы; усходнеславянскага першадрукара Францыска Скарыну з Полацка, якi надрукаваў у 1517 г. у Празе сваю першую кнігу; славенскага рэфарматара Прымуса Трубера, які скарыстаўся праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля гэтага шрыфтамі Францыска Скарыны з пражскай друкарні і інш. Аналізуецца дзейнасць унікальнай для таго часу славянскай друкарні ў вюртэмбергскам Бад-Ураху, дзе па ўказанні і пад эгідай барона Ганса фон Унгнада ў перыяд з 1559 па 1565 г. друкаваў свае кнігі паўднёваўсходнеславянскі друкар Прымус Трубер. Сцвярджаецца, што агульны тыраж выданняў славянскай друкарні, размешчанай на тэрыторыі Германіі, за 6 гадоў склаў 31 000 асобнікаў, а ў якасці мецэнатаў выдання пратэстанцкай літаратуры ва Бад-Ураху, акрамя нямецкіх і польскіх князёў, выступілі і літоўскія князі: канцлер Вялікага Княства Літоўскага Мікалай Радзiвiл Чoрны, уладальнікі Мірскага замка Ільінічы і інш. = In the Late Middle Ages and Early Modern Times, the Reformation and the book printing began playing an important role in Europe. This article attempts to make connections between various Reformation activists in Central and Eastern Europe who were dealing with the both abovementioned processes: Jerome of Prague, Abraomas Kulvietis, Francis Skarina of Polotsk, an Eastern-Slavic book printer who published his first book 500 years ago in Prague, Primus Truber, a famous Slovenian Reformation activist who used Skarina’s fonts from the Prague printing house few decades later, and others. The article also considers the activities of the unique Slavic printing house in Bad Urakh where a great number of Protestant editions were printed under the aegis of Baron Hans von Ungnad from 1559 to 1565. Within the period of six year the Germany-located Slavic printing house produced 31 thousand copies. Among with German and Polish princes, Nikolay the Black Radziwill, who was the Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania, the Ilyinichi, lords of the castle of Mir, and other Lithuanian nobles patronized printing Protestant publications in Urach.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/201331
ISSN: 2520-6338
Appears in Collections:2018, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94-104.pdf332,08 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.