Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/201309
Title: Статуты Вялікага Княства Літоўскага: арганізацыя абароны земскай 
Other Titles: The Statutes of the Grand Duchy of Lithuania: organization of state defence / A. R. Dzianisava, Y. L. Kazakou
Статуты Великого Княжества Литовского: организация обороны земской / Е. Г. Денисова, Ю. Л. Казаков
Authors: Дзянісава, А. Р.
Казакоў, Ю. Л.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2018. - № 2. - С. 32-37
Abstract: Разглядаюцца пытанні арганізацыі абароны дзяржавы ў адпаведнасці са статутамі Вялікага Княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг. Характарызуюцца перадумовы фарміравання ваеннага заканадаўства, асновай якога сталі нормы звычаёвага права і пастановы вярхоўнай улады. Адзначаецца, што ў XVI ст. прынцыпы арганізацыі і дзейнасці войска былі сістэматызаваны статутамі Вялікага Княства Літоўскага. Паказана важная роля паспалітага рушэння ў структуры ўзброеных сіл дзяржавы. На аснове аналізу тэкстаў статутаў Вялікага Княства Літоўскага выяўляюцца нормы вайсковай павіннасці і катэгорыі ваеннаабавязанага насельніцтва, асаблівасці мабілізацыі войска і паўнамоцтвы асоб каманднага складу. Даследуюцца пытанні воінскай дысцыпліны, а таксама парадак фарміравання і ўтрымання наёмнага войска.
Abstract (in another language): The issues of organization of state defenсe in according to the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania 1529, 1566, 1588 are considered. The prerequisites for the formation of military legislation, based on the norms of customary law and the decrees of the supreme authority, are characterized. It is noted that in the XVI century principles of organization and activities of the army were systematized by the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. The important role of the pospolite ruszenie in the structure of the armed forces of the state is shown. Based on the analysis of the texts of the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania, the norms of compulsory military service and categories of the people liable for service, features of the mobilization of the troops and powers of the officers are revealed. The questions of military discipline, as well as the order of formation and maintenance of the mercenary army are being investigated. = Рассматриваются вопросы организации обороны государства в соответствии со статутами Великого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг. Характеризуются предпосылки формирования военного законодательства, основой которого стали нормы обычного права и постановления верховной власти. Отмечается, что в XVI в. принципы организации и деятельности войска были систематизированы статутами Великого княжества Литовского. Показана важная роль посполитого рушения в структуре вооруженных сил государства. На основе анализа текстов статутов Великого княжества Литовского выявляются нормы воинской повинности и категории военнообязанного населения, особенности мобилизации войска и полномочия лиц командного состава. Исследуются вопросы воинской дисциплины, а также порядок формирования и содержания наемного войска.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/201309
ISSN: 2520-6338
Appears in Collections:2018, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32-37.pdf284,95 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.