Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/200491
Title: Использование финансового анализа в аудиторской деятельности для улучшения результатов работы компании (на примере Унитарного предприятия по оказанию услуг «ПрайсвотрехаусКуперс Эшуранс»)/Аннотация к дипломной работе: Савенок А.А..; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, Факультет бизнеса, кафедра бизнес-администрирования. - Минск, 2018. Научн. руководитель Гопка Елена Алексеевна
Authors: Савенок, Алёна Анатольевна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2018
Abstract: Дипломная работа: 98 с., 11 рис., 25 табл., 29 источников, 11 прил. Целью дипломной работы — на основании исследования нормативных документов, экономической литературы и практики работы организации наметить мероприятия, направленные на улучшения деятельности аудируемого лица. Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру дипломной работы:  раскрыть понятие финансового анализа;  рассмотреть методику финансового анализа;  рассмотреть понятие и регулирование аудиторской деятельности;  рассмотреть показатели, применяемые в финансовом анализе;  дать общую характеристику «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс»;  произвести финансовый анализ аудируемого лица;  дать рекомендации, направленные на улучшение деятельности аудируемого лица;  оценить роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Объектом исследования: Унитарное предприятия по оказанию услуг «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс». Предмет исследования: финансовый анализ аудируемого лица Иностранного предприятия «ХХХ» Общество с ограниченной ответственностью. Методы исследования: анализ учебной и научной литературы, форм бухгалтерской отчетности, экономико-статистический, сравнительный, графический и аналитический методы. Область возможного практического применения: предложенные рекомендации могут быть использованы на практике для улучшения экономической эффективности деятельности аудируемого лица.
Abstract (in another language): Дыпломная работа: 98 с., 11 мал., 25 табл., 29 крынiц, 11 дадаткаў. Мэтай дыпломнай работы - на падставе даследавання нарматыўных дакументаў, эканамічнай літаратуры і практыкі працы арганізацыі намеціць мерапрыемствы, накіраваныя на паляпшэння дзейнасці аудируемого асобы. Для дасягнення мэты даследавання былі пастаўлены наступныя задачы, якія вызначылі логіку даследаванні і структуру дыпломнай працы:  раскрыць паняцце фінансавага аналізу;  разгледзець методыку фінансавага аналізу;  разгледзець паняцце і рэгуляванне аўдытарскай дзейнасці;  разгледзець паказчыкі, якія прымяняюцца ў фінансавым аналізе;  даць агульную характарыстыку «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс»;  вырабіць фінансавы аналіз аудируемай асобы;  даць рэкамендацыі, накіраваныя на паляпшэнне дзейнасці аудируемай асобы;  ацаніць ролю фінансавага аналізу ў аўдытарскай дзейнасці. Аб'ектам даследавання: Унітарнае прадпрыемства па аказанні паслуг «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс». Прадмет даследавання: фінансавы аналіз аудируемай асобы Замежнага прадпрыемства «ХХХ» Таварыства з абмежаванай адказнасцю. Метады даследавання: аналіз вучэбнай і навуковай літаратуры, формаў бухгалтарскай справаздачнасці, эканоміка-статыстычны, параўнальны, графічны і аналітычны метады. Вобласць магчымага практычнага прымянення: прапанаваныя рэкамендацыі могуць быць выкарыстаны на практыцы для паляпшэння эканамічнай эфектыўнасці дзейнасці аудируемай асобы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200491
Appears in Collections:Бизнес-администрирование. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Савенок.docx23,86 kBMicrosoft Word XMLView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.