Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/200301
Title: Совершенствование системы управления запасами на ЧУП "Торвест"/Аннотация к дипломной работе: Хадарович А.С.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет бизнеса. - Минск, 2017. Научн. руководитель Сафонов Олег Станиславович
Authors: Хадарович, Андрей Сергеевич
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2017
Abstract: Дипломная работа: 71 с., 9 рис., 23 табл., 41 наим. лит., 1 прил. Объект исследования – запасы производственной организации ЧУП Торвест». Предмет исследования – направления совершенствования системы управления товарными запасами в производственной организации. Цель работы – исследование теоретических и практических аспектов управления запасами в организациях и разработка мероприятий по их совершенствованию в условиях ЧУП «Торвест». Методы исследования: методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, сравнение, сопоставление, обобщение, методы исследования динамики, АВС-метод исследования запасов, метод исследования структуры, специальные методы определения экономичного размера заказа. Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы управления запасами организаций, проведен анализ состояния запасов и системы управления запасами ЧУП «Торвест», проведен анализ показателей эффективности использования запасов, предложены направления совершенствования управления запасами в ЧУП «Торвест» и проведена оценка их экономической эффективности. Технико-экономическая и социальная значимость результатов исследования: внедрение и реализация предлагаемых направлений совершенствования позволит повысить эффективность системы управления запасами ЧУП «Торвест», эффективность логистической деятельности предприятия и прибыльность организации в целом. Область возможного практического применения результатов исследования: управление запасами и логистическая деятельность ЧУП «Торвест».
Abstract (in another language): Дыпломная праца: 71 с., 9 мал., 23 табл., 41 наім. літ., 1 прым. Аб'ект даследавання – запасы вытворчай арганізацыі ПУП Торвест ». Прадмет даследавання – напрамкі ўдасканалення сістэмы кіравання таварнымі запасамі ў вытворчай арганізацыі. Мэта работы – даследаванне тэарэтычных і практычных аспектаў кіравання запасамі ў арганізацыях і распрацоўка мерапрыемстваў па іх удасканаленні ва ўмовах ПУП «Торвест». Метады даследавання: метады аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і індукцыі, параўнанне, супастаўленне, абагульненне, метады даследавання дынамікі, АВС-метад даследавання запасаў, метад даследавання структуры, спецыяльныя метады вызначэння эканамічнага памеру замовы. Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы кіравання запасамі арганізацый, праведзены аналіз стану запасаў і сістэмы кіравання запасамі ПУП «Торвест», праведзены аналіз паказчыкаў эфектыўнасці выкарыстання запасаў, прапанаваныя кірункі ўдасканалення кіравання запасамі ў ПУП «Торвест» і праведзена ацэнка іх эканамічнай эфектыўнасці. Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць вынікаў вы ка-прытрымлівання: ўкараненне і рэалізацыя прапанаваных напрамкаў удасканалення дазволіць павысіць эфектыўнасць сістэмы кіравання запасамі ПУП «Торвест», эфектыўнасць лагістычнай дзейнасці прадпрыемства і прыбытковасць арганізацыі ў цэлым. Вобласць магчымага практычнага прымянення вынікаў иссле-давання: кіраванне запасамі і лагістычная дзейнасць ПУП «Торвест».
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200301
Appears in Collections:Логистика. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аннотация Хадарович.docx24,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.