Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/200296
Title: Оптимизация грузоперевозок на основе логистического подхода на примере ООО "АвтоТрансКарго"/Аннотация к дипломной работе: Скребец Г.А.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет бизнеса. - Минск, 2017. Научн. руководитель Капорцева Оксана Николаевна
Authors: Скребец, Галина Александровна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2017
Abstract: Дипломная работа: 63 с., 9 рис., 20 табл., 35 источника, 7 прил. Объектом данного исследования является ООО «АвтоТрансКарго», оказывающее транспортные и экспедиторские услуги. Предметом данного исследования является процесс оказания транспортно-экспедиторских услуг ООО «АвтоТрансКарго». Целью работы является анализ транспортно-экспедиторской деятельности ООО «АвтоТрансКарго» и разработка рекомендаций по совершенствованию системы грузоперевозок. Методы исследования: системного анализа, аналитические, статистические, математические, маркетинговые. В работе использованы учебные пособия по транспортной логистике, экспедированию, грузоперевозке, нормативные документы, данные предприятия ООО «АвтоТрансКарго», Интернет-ресурсы, статистические данные материалы средств массовой информации, а также собственные разработки автора. Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы организации грузоперевозок автомобильным транспортом; возможности применения информационных технологий в траспортной логистике; проанализированы основные экономические показатели деятельности ООО «АвтоТрансКарго» за 2014-2015 годы; осуществлен анализ системы организации грузоперевозок предприятия; определены основные направления ее совершенствования и оценен экономический эффект от их внедрения. Технико-экономическая и социальная значимость проведенного исследования: применение результатов исследования в хозяйственной деятельности ООО «АвтоТрансКарго» позволит повысить ее эффективность.
Abstract (in another language): Дыпломная праца: 63 с., 9 мал., 20 табл., 35 крыніц, 7 дадаткаў. Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляецца ТАА «АўтаТрансКарга», якая аказвае транспартныя і экспедытарскія паслугі. Прадметам дадзенага даследавання з'яўляецца працэс аказання транспартна-экспедытарскіх паслуг ТАА «АўтаТрансКарга». Мэтай працы з'яўляецца аналіз транспартна-экспедытарскай дзейнасці ТАА «АўтаТрансКарга» і распрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні сістэмы грузаперавозак. Метады даследавання: сістэмнага аналізу, аналітычныя, статыстычныя, матэматычныя, маркетынгавыя. У працы выкарыстаныя навучальныя дапаможнікі па транспартнай лагістыцы, экспедаванні, грузаперавозцы, нарматыўныя дакументы, дадзеныя аб'екта даследавання, Iнтэрнэт-рэсурсы, статыстычныя дадзеныя, матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі, а таксама ўласныя распрацоўкі аўтара. Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы арганізацыі грузаперавозак аўтамабільным транспартам; магчымасці прымянення інфармацыйных тэхналогій у траспортнай лагістыцы; праведзены фінансавы аналіз гаспадарчай дзейнасці ТАА «АвтоТрансКарго» за 2014-2016 гады; здзейснены аналіз сістэмы арганізацыі грузаперавозак прадпрыемства; вызначаны асноўныя напрамкі яе ўдасканалення і ацэнены эканамічны эфект ад іх укаранення. Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання: прымяненне вынікаў даследавання ў гаспадарчай дзейнасці ТАА «АўтаТрансКарга» гатовы павысіць яе эфектыўнасць.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200296
Appears in Collections:Логистика. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аннотация Скребец.docx23,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.