Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/200285
Title: Совершенствование системы снабжения и распределения материалов и готовой продукции на ОАО "Домановский ПТК"/Аннотация к дипломной работе: Галузо М.Н.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет бизнеса. - Минск, 2017. Научн. руководитель С.М. Гедрис
Authors: Галузо, Марта Николаевна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2017
Abstract: Объем дипломной работы составляет 80 с., 3 рис., 22 табл., 4 прил. При написании дипломной работы использованы 46 источников. Объектом исследования является ОАО «Домановский ПТК». Предмет исследования – логистические процессы снабжения и распределения материалов и готовой продукции. Цель работы – анализ логистических процессов снабжения и распределения материалов и готовой продукции в ОАО «Домановский ПТК» и разработка предложений по их совершенствованию. Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и приложений. Методы исследования: общенаучные методы исследования: сравнительного анализа, экспертных оценок, экономико-математический. В работе использованы учебные материалы по логистике, маркетингу, а также материалы средств массовой информации, данные объекта исследования и собственные разработки автора. Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы логистики снабжения и распределения: критерии выбора поставщика, сущность и виды каналов распределения, изучена система снабжения и распределения материалов и готовой продукции на ОАО «Домановский производственно – торговый комбинат», предложены пути совершенствования логистического управления процессами снабжения и распределения материалов и готовой продукции предприятия. Технико-экономическая и социальная значимость проведенного исследования заключается в том, что применение его результатов на практике может повысить экономическую эффективность деятельности организации.
Abstract (in another language): Аб'ём дыпломнай працы складае 80 с., 3 мал., 22 табл., 4 прым. Аб'ектам даследавання з'яўляецца ААТ «Даманаўскі ПТК». Прадмет даследавання – лагістычныя працэсы забеспячэння і размеркавання матэрыялаў і гатовай прадукцыі. Мэта працы – аналіз лагістычных працэсаў забеспячэння і размеркавання матэрыялаў і гатовай прадукцыі ў ААТ «Даманаўскі ПТК» і распрацоўка прапаноў па іх ўдасканаленні. Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння і дадаткаў. Метады даследавання: агульна навуковыя метады даследавання: параўнальнага аналізу, экспертных ацэнак, эканоміка-матэматычны. У працывы карыстаныя навучальныя матэрыялы па лагістыцы, маркетынгу, а таксама матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі, дадзеныя аб'екта даследавання і ўласныя распрацоўкі аўтара. Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы лагістыкі забеспячэння і размеркавання: крытэры выбару пастаўшчыка, сутнасць і віды каналаў размеркавання, вывучана сістэма забеспячэння і размеркавання матэрыялаў і гатовай прадукцыі на ААТ «Даманаўскі вытворча – гандлёвы камбінат», прапанаваны шляхі удасканалення лагістычнага кіравання працэсамі забеспячэння і размеркавання матэрыялаў і гатовай прадукцыі прадпрыемства. Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання заключаецца у тым, што прымяненне яго вынікаў на практыцы можа павысіць эканамічную эфектыўнасць дзейнасці арганізацыі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200285
Appears in Collections:Логистика. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аннотация Галузо М.Н.doc43 kBMicrosoft WordView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.