Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/200174
Title: Совершенствование управления заказами в логистической дистрибутивной цепи предприятия СООО "Белросинтер"/ Аннотация к дипломной работе:Трухан Д.А.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет бизнеса. - Минск, 2017.
Authors: Трухан, Дарья Андреевна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2017
Abstract: Дипломная работа: 69 с., 14 рис., 15 табл., 48 источников, 7 прил. Объектом данного исследования является логистическая система распределения продукции СООО «Белросинтер». Предметом исследования является – управление заказами в логистической дистрибутивной цепи предприятия. Цель работы - разработка направлений совершенствования управления заказами в логистической дистрибутивной цепи предприятия СООО «Белросинтер». Методы исследования: анализ и синтез, сравнение изучаемых показателей, метод финансовых коэффициентов, логический подход к оценке экономических явлений. В работе использованы учебные материалы по логистике, анализу хозяйственной деятельности, а также материалы средств массовой информации, данные объекта исследования и собственные разработки автора. Исследования и разработки: определены цели, задачи и сущность системы управления заказами в распределении; охарактеризованы логистические операции участников дистрибутивной цепи в управлении заказами; проведен анализ логистической системы распределения продукции СООО «Белросинтер»; разработаны рекомендации по совершенствованию управления заказами на основе современных условий концепции логистики. Технико-экономическая и социальная значимость проведенного исследования заключается в том, что применение его результатов на практике может повысить эффективность управления заказами в дистрибутивной цепи организации. Автор работы подтверждает, что приведённый в дипломной работе расчётно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования сопровождаются ссылками на их авторов.
Abstract (in another language): Дыпломная работа: 69 с., 14 мал., 15 табл., 48 крынiц, 7 дадаткаў Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляецца лагістычная сістэма размеркавання прадукцыі СТАА «Белросiнтэр». Прадметам даследавання з'яўляюцца кіраванне замовамі ў лагістычнай дыстрыбутыўнай ланцугу прадпрыемства. Мэта працы - распрацоўка напрамкаў удасканалення кіравання замовамі ў лагістычнай дыстрыбутыўнай ланцугу прадпрыемства СТАА «Белросiнтэр». Метады даследавання: аналіз і сінтэз, параўнанне вывучаюцца паказчыкаў, метад фінансавых каэфіцыентаў, лагічны падыход да ацэнкі эканамічных з'яў. У працы выкарыстаныя навучальныя матэрыялы па лагістыцы, аналiзу гаспадарчай дзейнасцi, а таксама матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі, дадзеныя аб'екта даследавання і ўласныя распрацоўкі аўтара. Даследаванні і распрацоўкі: вызначаны мэты, задачы і сутнасць сістэмы кіравання замовамі ў размеркаванні; ахарактарызаваны лагістычныя аперацыі удзельнікаў дыстрыбутыўнай ланцугу ў кіраванні заказамі; праведзены аналіз лагістычнай сістэмы размеркавання прадукцыі СТАА «Белросiнтэр»; распрацаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні кіравання замовамі на аснове сучасных умоў канцэпцыі лагістыкі. Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання заключаецца ў тым, што прымяненне яго вынікаў на практыцы можа павысіць эфектыўнасць кіравання заказамі ў дыстрыбутыўнай ланцуга арганізацыі. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200174
Appears in Collections:Логистика. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
аннотация Трухан.docx22,26 kBMicrosoft Word XMLView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.