Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/200150
Title: Совершенствование таможенно-логистической деятельности в зоне ответсвенности Минской региональной таможни на ОАО "Белмагистральавтотранс"/ Аннотация к дипломной работе: Маркель Е.В.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет бизнеса. - Минск, 2017. Научн. руководитель Молокович Анатолий Денисович
Authors: Маркель, Евгений Викторович
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2017
Abstract: Дипломная работа: 68с., 19 рис., 18 табл., 29 источников, 9 приложений Объектом исследования является ОАО «Белмагистральавтотранс», как один из крупнейших таможенно-логистических операторов страны. Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возникающие при взаимодействии организации с таможней, в зоне деятельности, которой расположено предприятия, а также отношения, возникающие с клиентами организации – грузоотправителями и грузополучателями. Целью дипломной работы является разработка механизма совершенствования таможенно-логистической деятельности в зоне деятельности Минской региональной таможни на примере ОАО «Белмагистральавтотранс». В работе применены эмпирические методы исследования, в т.ч. наблюдение и изучение документации, а также математические расчеты показателей эффективности и другие экономико-статистические методы. Результаты исследования и разработки: рассмотрена организация таможенно-логистической деятельности в Республике Беларусь, её законодательно-правовое регулирование в Республике Беларусь; дана организационно-экономическая характеристика ОАО «Белмагистральавтотранс» и Минской региональной таможни, дан анализ взаимодействия предприятия и таможенной службы; определены пути совершенствования таможенно-логистической деятельности, предложены мероприятия по совершенствованию и проведена оценка экономического эффекта от внедрения. Практическая значимость исследования: реализация комплекса предложенных мероприятий по совершенствованию таможенно-логистической деятельности на практике, позволит увеличить грузопоток, расширит клиентскую базу ОАО «Белмагистральавтотранс», ускорит проведение операций таможенного контроля и таможенного оформления, что существенно увеличит прибыль предприятия. Автор работы подтверждает, что теоретические и методологические материалы сопровождаются ссылками на их авторов.
Abstract (in another language): Дыпломная праца: 68с., 19 мал., 18 табл., 29 крынiц, 9 дадаткаў Аб'ектам даследавання з'яўляецца ААТ «Белмагістральаўтатранс», як адзін з найбуйнейшых мытна-лагістычных аператараў краіны. Прадмет даследавання – арганізацыйна-эканамічныя адносіны, якія ўзнікаюць пры ўзаемадзеянні арганізацыі з мытняй, у зоне дзейнасці, якой размешчана прадпрыемства, а таксама адносіны, якія ўзнікаюць з кліентамі арганізацыі – грузаадпраўшчыкаў і грузаатрымальнікаў. Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка механізму ўдасканалення мытна-лагістычнай дзейнасці ў зоне дзейнасці Мінскай рэгіянальнай мытні на прыкладзе ААТ «Белмагістральаўтатранс». У працы ужытыя эмпірычныя метады даследавання, у тым ліку назіранне і вывучэнне дакументацыі, а таксама матэматычныя разлікі паказчыкаў эфектыўнасці і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. Вынікі даследавання і распрацоўкі: разгледжана арганізацыя мытна-лагістычнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, яе заканадаўча-прававое рэгуляванне ў Рэспубліцы Беларусь; дадзена арганізацыйна-эканамічная характарыстыка ААТ «Белмагістральаўтатранс» і Мінскай рэгіянальнай мытні, дадзены аналіз ўзаемадзеяння прадпрыемства і мытнай службы; вызначаны шляхі ўдасканалення мытна-лагістычнай дзейнасці, прапанаваны мерапрыемствы па ўдасканаленні і праведзена ацэнка эканамічнага эфекту ад укаранення. Практычная значнасць даследавання: рэалізацыя комплексу прапанаваных мерапрыемстваў па ўдасканаленню мытна-лагістычнай дзейнасці на практыцы, дазволіць павялічыць грузапаток, пашырыць кліенцкую базу ААТ «Белмагістральаўтатранс», паскорыць правядзенне аперацый мытнага кантролю і мытнага афармлення, што істотна павялічыць прыбытак прадпрыемства. Аўтар працы пацвярджае, што тэарэтычныя і метадалагічныя матэрыялы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200150
Appears in Collections:Логистика. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аннотация_Маркель.docx23,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.