Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/192482
Title: Аднаўленне цэласнасці комплексу арыгіналаў дзяржаўна-прававых актаў канца XIV  – пачатку XVII ст. архіва Вялікага Княства Літоўскага: пастаноўка праблемы
Other Titles: Reintegration of the original state legal acts complex from late XIV – early XVII century of the archive of the Grand Duchy of Lithuania: formulation of the problem / A. N. Latushkin
Восстановление целостности комплекса оригиналов государственно-правовых актов конца XIV – начала XVII в. архива Великого Княжества Литовского: постановка проблемы / А. Н. Латушкин
Authors: Латушкін, А. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 2017
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2017. - № 4. - С. 98-107
Abstract: Разглядаецца тэма гісторыі і сучаснага стану адной з частак дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага – комплексу арыгіналаў найважнейшых дзяржаўна-прававых актаў краіны 1386–1601 гг. На падставе ўліковай дакументацыі дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, што захавалася да нашага часу, сцвярджаецца, што дадзеная частка архіва ўяўляла сабой цэласны самастойны комплекс нароўні з так званай Метрыкай Вялікага Княства Літоўскага і захоўвалася ў скарбе дзяржавы як найкаштоўнейшы здабытак. Прыводзяцца вынікі даследавання, згодна з якімі выяўлена, што за перыяд сваёй гісторыі некалі адзіны ком- плекс дзяржаўна-прававых актаў быў раздробнены: асноўная яго частка – каля 70 % – у цяперашні час захоўваецца ў Галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве, у склад якога яна была ўключана ў 1946 г. разам з дакументамі архіва Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў; каля 30 % актаў трапіла на захоўванне ў іншыя архівы і бібліятэкі Польшчы, Літвы, Расійскай Федэрацыі; асобныя акты былі страчаны ў перыяд Другой сусветнай вайны і захаваліся толькі ў выглядзе фотакопій. З улікам вялікай значнасці дадзенага комплексу для гісторыі Беларусі і дзяржаў, якія ўваходзілі раней у склад Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, а таксама адсутнасці падобнага роду актаў у складзе сучаснага Нацыянальнага архіўнага фонду Беларусі абгрунтоўваецца неабходнасць рэканструкцыі складу і аднаўлення цэласнасці комплексу арыгіналаў актаў архіва Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1386–1601 гг. у электроннай форме. У дадатку прыводзіцца спіс страчаных актаў архіва Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, выяўленых аўтарам у розных сховішчах краін замежжа. = Рассматривается тема истории и современного состояния одной из частей государственного архива Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского – комплекса оригиналов важнейших государственно-правовых актов страны 1386–1601 гг. На основании сохранившихся описей архива Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского утверждается, что данная часть архива представляла собой целостный самостоятельный комплекс наравне с так называемой Метрикой Великого княжества Литовского и хранилась в казне государства как ценнейшее достояние. Приводятся результаты исследования, согласно которым установлено, что за период своей истории некогда единый комплекс оказался раздроблен: основная его часть – около 70 % – в настоящее время хранится в Главном архиве древних актов в Варшаве, в состав которого она была включена в 1946 г. вместе с документами архива Несвижской ординации князей Радзивиллов; около 30 % актов попали на хранение в другие архивы и библиотеки Польши, Литвы, Российской Федерации; отдельные акты были утрачены в период Второй мировой войны и сохранились лишь в виде фотокопий. С учетом большой значимости данного комплекса для истории Беларуси и государств, входивших ранее в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского, а также отсутствие оригиналов подобного рода актов в составе современного национального архивного фонда Беларуси обосновывается необходимость реконструкции состава и восстановления целостности комплекса оригиналов актов архива 1386–1601 гг. в электронной форме. В приложении приводится список утраченных актов архива Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского, выявленных автором в различных хранилищах зарубежных стран. = The state archive of the The Grand Duchy of Lithuania is an object of significant importance for the study of the foreign and domestic policy of this state, and of the foreign policy of Poland, Germany, Russia, Turkey and some other countries. One of the most valuable parts of the state archives was a complex of important original documents of the The Grand Duchy of Lithuania, about 100 units for period 1386–1601, issued mostly on parchment: peace agreements with neighboring states; the acts of the Union of the The Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland; documents regarding the relationship between the The Grand Duchy of Lithuania and the Holy See (papal bulls, breve); and other groups of acts. This part of the The Grand Duchy of Lithuania state archive at present day don’t form one body. This complex was broken up and moved to storage in different archives and libraries of Poland, Russia, the Republic of Lithuania. Some documents have been destroyed during the Second World War and now they can be seen only in the form of photos. The purpose of the research and the expected final result is: on the basis of the identified archive inventories of The Grand Duchy of Lithuania and archives of the Radziwill family, as well as on the basis of already accumulated scientific data – to make the reconstruction of the list of documents of the State Archive The Grand Duchy of Lithuania, find the lost acts and the restoration of complex of originals of State Archive in electronic form as a whole one body.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/192482
ISSN: 2520-6338
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2017, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Journal of the Belarusian State University. History. 2017. No. 4-098-107.pdf351,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.