Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/170314
Title: Аб вывучэнні і пераацэнцы мовазнаўчай спадчыны Кандрата Крапівы
Other Titles: Об изучении и переоценке языковедческого наследия Кондрата Крапивы / С. Н. Запрудский 
On Study and Reevaluation of Kandrat Krapiva’s Linguistic Heritage / S. M. Zaprudski  
Authors: Запрудскі , С. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - Мінск: БДУ. - 2016. - № 2. - С. 71-78
Abstract: Даецца разгорнуты каментарый да артыкула Т. Р. Рамзы «Амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы ў пытаннях культу-ры беларускай мовы». З аднаго боку, спроба Т. Р. Рамзы растлумачыць супярэчлівасць пазіцыі Кандрата Крапівы ў сферы культуры мовы ў тым ліку праз указанне на яго функцыю высокага чыноўніка ў беларускай лінгвістычнай іерархіі ацэньваецца як плённая. З іншага боку, выяўлены ўласцівыя артыкулу Т. Р. Рамзы недахопы: няпоўнае прыцягненне матэрыялу, недастатковае знаёмства з навуковай літаратурай, пастуляванне неіснуючых апазіцый, грэбаванне гістарычным метадам даследавання і інш. = Представлен развернутый комментарий к статье Т. Р. Рамзы «Амбивалентность позиции Кондрата Крапивы в вопросах культуры белорусского языка». С одной стороны, попытка Т. Р. Рамзы объяснить противоречивость позиции Кондрата Крапи-вы в сфере культуры речи в том числе посредством указания на его функцию высокого чиновника в белорусской лингвистиче-ской иерархии оценивается как плодотворная. С другой стороны, указаны свойственные статье Т. Р. Рамзы недостатки: непол-ное привлечение материала, недостаточное знакомство с научной литературой, постулирование несуществующих оппозиций, пренебрежение историческим методом исследования и др. = The article represents an explicate commentary to Tatsiana Ramza’s article «Ambivalence of Kandrat Krapiva’s attitude towards the issues of the Belarusian language speech culture». On the one hand, the author considers Ramza’s effort productive to explain the ambivalence of Krapiva’s attitude towards the speech culture by his high bureaucratic position in the Belarusian linguistic hierarchy. On the other hand, the author brings out some deficiencies in the article: the lack of data use, the incomplete familiarity with the bibliography, stating non-existent oppositions, the disregard of the historic research method, etc.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170314
ISSN: 2308-9180
Appears in Collections:2016, №2 (жнівень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-78.pdf503,48 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.