Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/170156
Title: Успрыманне творчасці Максіма Багдановіча ў Балгарыі
Other Titles: Восприятие творчества Максима Богдановича в Болгарии / С. И. Самохвал 
The Perception of Maksim Bahdanovich’s Creative Works in Bulgaria / S. I. Samakhval
Authors: Самахвал , С. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - Мінск: БДУ. - 2016. - № 2. - С. 18-24
Abstract:   Раскрываюцца асаблівасці ўспрымання творчасці М. Багдановіча ў Балгарыі. Праводзяцца тыпалагічныя паралелі паміж яго паэзіяй і вершамі шэрагу балгарскіх аўтараў, на падставе чаго вылучаюцца заканамернасці праяўлення падоб-ных і адрозных рыс у творах беларускага і балгарскіх паэтаў. Апісваюцца матэрыялы па вывучэнні ў Балгарыі творчасці М. Багдановіча, прасочваецца яе рэцэпцыя на аснове аналізу газетных і часопісных артыкулаў, уступных слоў да зборнікаў твораў, літаратуразнаўчых прац балгарскіх і беларускіх даследчыкаў. Аспекты ўспрымання творчасці М. Багдановіча раскры-ваюцца на шырокім гістарычным фоне, што дазваляе больш канкрэтна зразумець адносіны балгараў да літаратурнай спадчы-ны знакамітага беларуса. Закранаюцца пытанні рэцэпцыі твораў беларускага класіка ў некаторых іншых славянскіх краінах, што дазваляе дапоўніць уяўленне аб балгарска-беларускіх літаратурных узаемаадносінах. = Раскрываются особенности восприятия творчества М. Богдановича в Болгарии. Проводятся типологические параллели между его поэзией и стихотворениями ряда болгарских авторов, на основании чего выявляются закономерности проявления схожих и отличительных черт в произведениях белорусского и болгарских поэтов. Описываются материалы по изучению в Болгарии творчества М. Богдановича, прослеживается его рецепция на основе анализа газетных и журнальных статей, вступительных слов к сборникам произведений, литературоведческих работ болгарских и белорусских исследователей. Аспекты восприятия творчества М. Богдановича раскрываются на широком историческом фоне, позволяющем конкретнее понять отношение болгар к литературному наследию знаменитого белоруса. Затрагиваются вопросы рецепции произведений белорусского классика в некоторых других славянских странах, что позволяет дополнить представление о сфере болгарско-белорусских литературных взаимоотношений. = The article describes the characteristics and patterns of perception of M. Bahdanovich’s creative works in Bulgaria. Conducted comparative typological literary parallels with the work of a number of Bulgarian poets, on the basis of which revealed similar patterns of symptoms and the distinguishing features of poetry. We give a description of the materials for the study of creativity M. Bahdanovich in Bulgaria and directly his poetry. Analysis of newspaper and magazine articles, the introductory words to the collection of works, literary works of Bulgarian and Belarusian researchers allows to systematically trace the reception of creativity Belarusian writer. Aspects of perception of creativity M. Bahdanovich revealed a broad historical context, allow individual understand the attitude of Bulgarians to the creative heritage of the famous Belarusians writer and the Belarusian literature in general. And affected the perception of the Belarusian classic moments in some other Slavic countries, which allows supplement of the scope of the Bulgarian-Belarusian literary relations.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170156
ISSN: 2308-9180
Appears in Collections:2016, №2 (жнівень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-24.pdf492,02 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.