Logo BSU

"Вышэйшая школа": навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс : [819] Главная страница раздела Статистика

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02.02.2011 № 26 часопіс «Вышэйшая школа» ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па гістарычных, палітычных, педагагічных, псіхалагічных, сацыялагічных і філасофскіх навуках.

З улікам абмежавання публікацый навуковых артыкулаў у перыядычных выданнях у № 1, 3, 5 будуць змяшчацца матэрыялы па педагагічных, філасофскіх і сацыялагічных навуках, у № 2, 4, 6 – па псіхалагічных, гістарычных і палітычных навуках.

Вышэйшая школа : навукова-метадычны i публiцыстычны часопiс / заснав.: М-ва адукацыi РБ, БДУ. - Мінск , 1996-. - 6 разоў у год.

ISSN 2076-4383

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:

В. А. Гайсёнак (галоўны рэдактар), А. Д. Кароль (намеснік галоўнага рэдактара), С. В. Харытончык (намеснік галоўнага рэдактара), С. У. Абламейка, Н. П. Баранава, В. А. Богуш, І. В. Войтаў, А. М. Данілаў, Д. У. Дук, А. М. Жывіцкая, М. Г. Жылінскі, А. І. Жук, С. А. Каспяровіч, В. М. Карэла, В. І. Качурка, Д. М. Лазоўскі, С. І. Раманюк, Г. М. Сендзер, А. В. Сікорскі, С. А. Хахомаў, Б. М. Хрусталёў, C. А. Чыжык, В. А. Шаршуноў, У. М. Шымаў, А. У. Ягораў

Часопіс заснаваны ў 1996 г. Выходзіць 6 разоў у год.

Электронная версія часопіса з'яўлецца выданнем аткрытага доступу для чытачоў.

Пры выкарыстанні матэрыялаў трэба абавязкова спасылацца на часопіс і аўтараў артыкулаў.

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ:

П. І. Брыгадзін, В. М. Ватыль, А. В. Данільчанка, В. Л. Жук, Ч. С. Кірвель, У. С. Кошалеў, Г. М. Кучынскі, С. В. Рашэтнікаў, Д. Г. Ротман В. В. Самахвал, А. Л. Толсцік, М. Ц. Ярчак, Я. С. Яскевіч

ВЫДАВЕЦ:

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

НАШ АДРАС:

вул. Маскоўская, 15, п.109, РІВШ, 220007, г. Мінск.

e-mail: rio.nihe@mail.ru

Тэл. 213-14-20

Адказны сакратар В. М. Карэла; карэктар Н. В. Баярава; дызайн А. Л. Баранаў; камп’ютарная вёрстка Г. Г. Седра

ПАЛІГРАФІЧНАЕ ВЫКАНАННЕ:

Рэдакцыйна-выдавецкі цэнтр Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Пры поўным ці частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.