Logo BSU

2004. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : [58] Главная страница коллекции Статистика

Зборнік прысвечаны актуальным праблемам фалькларыстыкі і складаецца з даследаванняў, якія сталі вынікам працы над двума навуковымі праектамі – пераможцамі конкурсу грантаў для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ (2003 год), і матэрыялаў IV Шырмаўскіх чытанняў, праведзеных 18 лістапада 2003 года на філалагічным факультэце БДУ. Увага аўтараў да асобных пытанняў спалучаецца з шырокім поглядам на праблемы, імкненнем разглядаць фальклорныя і літаратурныя творы ў кантэксце культурных з’яў, тыпалагічных і кантактных сувязей. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Р э ц э н з е н т ы: доктар філалагічных навук А. У. Марозаў кандыдат філалагічных навук Л. А. Гедзімін Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. ― Мн.: Бестпрынт, 2004. ― 245 с. ISBN 985-6722-47-0

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 58
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2004СЮЖЭТ «ЦАРЭВІЧ-ЖАБА (РАК)» У БЕЛАРУСКІХ І НЯМЕЦКІХ КАЗКАХПучынская, Таццяна
2004ВЯСЕЛЬНЫЯ СІРОЧЫЯ ПЕСНІ АСІПОВІЦКАГА РАЁНА: ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ ВОБРАЗНА-ЭМАЦЫЯНАЛЬНАГА ЗМЕСТУ, ТЫПАВЫХ НАПЕВАЎ, АРЭАЛА РАСПАЎСЮДЖАННЯ І ВЫКАНАЛЬНІЦКІХ АСАБЛІВАСЦЕЙНесцерава, Марыя
2004ДА ПРАБЛЕМЫ ЖАНРАВЫЗНАЧЭННЯ ПАЗААБРАДАВЫХ БЫТАВЫХ ПЕСЕНЬМаеўскі, Сяргей
2004ПОКАЯННЫЕ ДУХОВНЫЕ СТИХИБаранкевич, Лилия
2004ЗАМОВЫ Ў ГАСПАДАРЧАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎВяргеенка, Святлана
2004ЛЮБОЎНАЯ ВАРАЖБА НА БЕРАСЦЕЙШЧЫНЕСалавей, Ганна
2004ТРАДЫЦЫЙНЫЯ ПОГЛЯДЫ БЕЛАРУСАЎ І СЕРБАЎ НА ГРАД: АПАТРАПЕІЧНЫЯ ЗАБАРОНЫ, ПРАДПІСАННІ, РЫТУАЛЫШваба, Ганна
2004ГРАМАДСКАЕ СТАЎЛЕННЕ ДА АСОБЫ Ў СЯЛЯНСКАЙ АБШЧЫНЕ БЕЛАРУСАЎКарбалевіч, Наталля
2004ТРАДЫЦЫЯ АБРОЧНЫХ ДЗЁН У ГОМЕЛЬСКІМ РАЁНЕ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХХ СТАГОДДЗЯАлександронец, Уладзімір
2004МІР І МІРСКІ ЗАМАК У ФАЛЬКЛОРНА-ЭТНАГРАФІЧНЫХ КРЫНІЦАХСаўкина, Вольга
2004ЭТНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИСокольчик, Антон
2004ЛАКАЛЬНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРА ЧАЛАВЕКА І ЧАСТКІ ЯГО ЦЕЛА Ў СВЯТЛЕ ДАДЗЕНЫХ МАГІЧНАЙ ПРОЗЫКазлавец, Марыя
2004МIФАСЕМАНТЫКА ДЗЁН ТЫДНЯ Ў в. ГОШАВА ДРАГIЧЫНСКАГА РАЁНА БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦIЗданоўская, Святлана
2004ТРАДЫЦЫЙНАЕ І СУЧАСНАЕ Ў ДЗІЦЯЧЫМ СВЕТАЎСПРЫМАННІКучарава, Алеся
2004БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫКостюкевич, Татьяна
2004МАТЕРИНСКИЙ ФОЛЬКЛОР И РАННЕЕ ДЕТСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЭТИКИТуровская, Надежда
2004ПОСТФОЛЬКЛОРНЫЕ ПАРЕМИИГорицкая, Ольга
2004ТРАНСФАРМАЦЫЯ ФАЛЬКЛОРНЫХ ТРАДЫЦЫЙ У КАНТЭКСЦЕ ПОСТМАДЭРНІСЦКАЙ РЭАЛЬНАСЦІГарністава, Валянціна
2004СУЧАСНАЕ БЫТАВАННЕ НАРОДНАЙ НЯКАЗКАВАЙ ПРОЗЫ: АСПЕКТЫ НАРАТЫВА І ДЫСКУРСАБоганева, Алена
2004САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ ВОБРАЗА СВЕКРЫВІ-МАЦІ Ў БЕЛАРУСКІХ СЯМЕЙНА-БЫТАВЫХ ПЕСНЯХПалукошка, Вольга
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 58