Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214603
Title: Фіксацыя прынцыпаў кіравання знешняй палітыкай Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XV – сярэдзіне XVI ст.ст. у заканадаўчых крыніцах
Other Titles: Фиксация принципов управления внешней политикой Великого Княжества Литовского в конце XV – середине XVI в. в законодательных источниках / Л. В. Николаева
Fixation of the principles of management the foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania at the end XV – the middle of the XVI century in the legislative sources / L. V. Mikalaeva
Authors: Мікалаева, Людміла Віктараўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 115-118.
Abstract: У артыкуле разглядаецца адлюстраванне ў заканадаўчых крыніцах асноўных прынцыпаў кіравання знешняй палітыкай Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XV – сярэдзіне XVI ст. Робіцца выснова аб прызнанні важнасці юрыдычнай фіксацыі дадзеных аспектаў, што сведчыла пра ўзросшы ўзровень прававой культуры грамадства.
Abstract (in another language): В статье рассматривается отражение в законодательных источниках принципов управления внешней политикой Великого княжества Литовского в конце XV – середине XVI в. Делается вывод о признании важности юридической фиксации данных аспектов, что свидетельствовало о возросшем уровне правовой культуры общества.
The article deals with the reflection in the legislative sources of the principles of foreign policy management of the Grand Duchy of Lithuania in the end of XV – in the middle of the XVI century. A conclusion is drawn on the recognition of the importance of legal fixation of these aspects, which indicated an increased level of legal culture of society.
Description: Раздзел I. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года ў дзяржаўна-прававым развіцці Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы: тэарэтычны і гістарычны аспект
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214603
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115-118.pdf219,99 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.