Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214595
Title: Станаўленне інстытута Галоўнага сойміка Вялікага Княства Літоўскага
Other Titles: Становление института Главного сеймика Великого Княжества Литовского / В. А. Подолинский
The formation of the institute of the General dietine of the Grand Duchy of Lithuania / V.A. Podolinski
Authors: Падалінскі, Уладзімір Аляксеевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 80-85.
Abstract: У артыкуле паказаны прычыны ўзнікнення ў Вялікім Княстве Літоўскім Галоўнага сойміка. Разглядаецца прававое афармленне новага прадстаўнічага сходу ў заканадаўчых актах, а таксама яго дзейнасць на практыцы. Робіцца выснова, што ў апошняй трэці XVI ст. Галоўны соймік трывала ўмацаваўся ў палітычнай свядомасці шляхты ВКЛ.
Abstract (in another language): В статье показаны причины возникновения в Великом княжестве Литовском Главного сеймика. Рассматривается правовое оформление нового представительного собрания в законодательных актах, а также его деятельность на практике. Делается вывод, что в последней трети XVI века Главный сеймик прочно укрепился в политическом сознании шляхты ВКЛ.
The reasons for the genesis of the Grand Duchy of Lithuania’s General Dietine are shown in the article. The legal formalization of the new representative assembly in legislative acts, as well as its activities in practice, is considered. It is concluded that in the last third of the 16 th century, the General Dietine had firmly established in the political consciousness of the GDL nobility.
Description: Раздзел I. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года ў дзяржаўна-прававым развіцці Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы: тэарэтычны і гістарычны аспект
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214595
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80-85.pdf215,26 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.