Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214593
Title: Прававыя і ідэйныя падмуркі ўзнікнення грамадскага кантролю ў часы ВКЛ і Рэчы Паспалітай у XV-XVI стагоддзях
Other Titles: Правовые и идеологические основы зарождения общественного контроля в ВКЛ и Речи Посполитой в XV-XVI вв. / Д. В. Щербик
Legal and ideological foundations of the creation of public control in the spoke of the populitis in the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania in XV-XVI centuries / D. V. Shcherbik
Authors: Шчэрбік, Дзмітрый Васільевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 70-74.
Abstract: Разглядаюцца пытанні ўзнікнення першапачатковых формаў грамадскага кантроля на беларускіх землях у часы ВКЛ і Рэчы Паспалітай у XV-XVI стст. Разглядаюцца віды суб’ектаў і формы грамадскага кантролю, іх ідэйныя падмуркі і абгрунтаванне, прававыя асновы. Прыводзяцца прыклады зваротаў станаў грамадства ў абарону сваіх правоў.
Abstract (in another language): Рассматриваются вопросы возникновения первоначальных форм общественного контроля на белорусских землях во времена ВКЛ и Речи Посполитой в XV-XVI вв. Рассматриваются виды субъектов и формы общественного контроля, их идейные фундаменты и правовые основы, обоснование. Приводятся примеры обращений сословий в защиту своих прав.
The article is devoted to the emergence of public control in the Belarusian lands in the times of The Grand Duchy of Lithuania and the Commonwealth in the XV-XVI century. The types of subjects and forms of public control, their ideological foundations and legal bases are considered
Description: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года як помнік права сусветнай спадчыны
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214593
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70-74.pdf228,15 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.