Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214441
Заглавие документа: Российская история в исследовательской и преподавательской практике историков БГУ (1921–2017)
Другое заглавие: Russian history in research and teaching practice of historians of BSU (1921–2017) / V. V. Sergeenkova, О. А.Yanovski
Расійская гісторыя ў даследчай і выкладчыцкай практыцы гісторыкаў БДУ (1921–2017) / В. В. Сяргеенкава, А. А. Яноўскі
Авторы: Сергеенкова, В. В.
Яновский, О. А.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Дата публикации: 2018
Издатель: Минск : БГУ
Библиографическое описание источника: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2018. - № 4. - С. 117-128
Аннотация: Прослежены основные этапы и направления преподавания и исследований истории России на историческом факультете Белорусского государственного университета в XX – начале XXI в. Изучение истории России началось с момента открытия университета в 1921 г. и связано с именем первого ректора В. И. Пичеты. В сложных политических условиях работали белорусские россиеведы в 1920–30-е гг. В последующие десятилетия интерес университетских историков к истории России снизился, исследователи сконцентрировались на белорусской проблематике. Только с середины 1970-х гг. произошел возврат к изучению различных аспектов российской истории. Это касается проблем XIX – начала ХХ в. и связано с именем профессора И. В. Оржеховского. Показано формирование школы специалистов-россиеведов на возрожденной в 1998 г. кафедре истории России. Рассматриваются основные направления современной исследовательской и преподавательской практики коллектива кафедры, которые связаны с широким хронологическим и тематическим спектром проблем: от налогов/дани в период древнерусской истории до причин и последствий сталинизма, от внешнеполитических обстоятельств формирования российской государственности до современных политических процессов на постсоветском пространстве. На кафедре истории России по-прежнему активно изучается XIX в. Исследования гармонично дополняют общепрофессиональную дисциплину «История России и Украины», а также всевозможные дисциплины специализации и дисциплины по выбору для студентов ведущего белорусского университета.
Аннотация (на другом языке): Traced the main stages and directions of research of XX – beginning of XXI century at the Department of history of Russia of Belarusian state University on the history of Russia. The study of the history of Russia began with the opening of the Belarusian State University in 1921 and is associated with the name of its first rector V. I. Picheta. The Belarusian historians specialising in Russian history worked under difficult political conditions in the 1920–30s. In subsequent decades, historians at the University have reduced their interest in Russian history, focusing on the problems of history of Belarus. Only since the mid-1970s there was a return to the study of various aspects of Russian history. It concerns the problems of the XIX – early XX century associated with the name of Professor I. V. Orzechowskiy. Shows the formation of restored in 1998 the Department of Russian history school of specialists in Russian history. The main directions of modern researches and teaching experience of teachers in the Department are considered in the article. They are associated with a wide chronological and thematic range, from issues of taxes and tribute in the Ancient period of Russian history to the causes and consequences of Stalinism; from the foreign circumstances of formation of the Russian statehood to the modern political processes in post-Soviet space. Still actively studied Russian history of the XIX century. Research harmoniously complement the content of General professional discipline «History of Russia and Ukraine», all sorts of disciplines of specialization and elective courses for students of the Belarusian State University. = Прасочаны асноўныя этапы і напрамкі даследаванняў гісторыі Расіі на гiстарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта XX – пачатку XXI ст. Вывучэнне гісторыі Расіі пачалося з моманту адкрыцця ўнiверсiтэта ў 1921 г. і звязана з імем яго першага рэктара У. І. Пічэты. У складаных палітычных умовах працавалі беларускія расіязнаўцы ў 1920–30-я гг. У наступныя дзесяцігоддзі цікавасць універсітэцкіх гісторыкаў да гісторыі Расіі зменшылася, даследчыкі сканцэнтраваліся на беларускай праблематыцы. Толькі з сярэдзіны 1970-х гг. адбыўся зварот да вывучэння розных аспектаў расійскай гісторыі. Гэта датычыцца праблем XIX – пачатку ХХ ст. і звязана з імем прафесара І. В. Аржахоўскага. Паказана фарміраванне школы спецыялістаў-расіязнаўцаў на адроджанай у 1998 г. кафедры гісторыі Расіі. Разглядаюцца асноўныя напрамкі сучаснай даследчай і выкладчыцкай практыкі калектыву кафедры, якiя звязаны з шырокім храналагічным і тэматычным спектрам: ад праблем падаткаў/даніны ў перыяд старажытнарускай гісторыі да прычын і наступстваў сталінізму, ад знешнепалітычных абставін фарміравання расійскай дзяржаўнасці да сучасных палітычных працэсаў на постсавецкай прасторы. На кафедры гiсторыi Расii па-ранейшаму актыўна вывучаецца XIX ст. Даследаванні гарманічна дапаўняюць агульнапрафесійную дысцыпліну «Гісторыя Расіі і Украіны», а таксама разнастайныя дысцыпліны спецыялізацыі і дысцыпліны па выбары для студэнтаў беларускага ўніверсітэта.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214441
ISSN: 2520-6338
Располагается в коллекциях:2018, №4

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
117-128.pdf323,73 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.