Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214337
Заглавие документа: К вопросу о назначении древнерусских геральдических подвесок
Другое заглавие: To the question of the appointment of old Russian heraldic pendants / S. N. Tsemushau
Да пытання аб прызначэнні старажытнарускіх геральдычных падвесак / С. М. Цемушаў
Авторы: Темушев, С. Н.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Дата публикации: 2018
Издатель: Минск : БГУ
Библиографическое описание источника: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2018. - № 4. - С. 75-82
Аннотация: Рассматривается проблема функционального назначения трапециевидных подвесок, обнаруживаемых археологами на территории Восточной Европы и датируемых X–XI вв. Металлические или (реже) костяные подвески содержат изображения княжеских родовых знаков, которые позволяют выяснить их атрибуцию – принадлежность известным по летописным источникам правителям Древнерусского государства. Появление трапециевидных подвесок связывается с функционированием одной из отраслей государственного управления – налогово-даннической системой. Подвески являлись своеобразными верительными грамотами представителей княжеской администрации, вступавших в отношения с местным населением в качестве судей и сборщиков налогов/дани, т. е. в тех сферах, которые относились к княжеским полномочиям. Прекращение использования трапециевидных подвесок необходимо связывать с изменениями, произошедшими в форме государственного устройства Древнерусского государства и вместе с тем в организации взимания материальных благ у подвластного населения. Изображения княжеских знаков на подвесках позволяют сделать определенные выводы об особенностях осуществления управления на территории Древней Руси.
Аннотация (на другом языке): The problem of the functional purpose of trapezoidal pendants, which are discovered by archaeologists in the territory of Eastern Europe and dated to the X–XI centuries, is considered. Metal or (more rarely) bone pendants contain images of princely patrimonial signs that make it possible to ascertain their attribution – belonging to the rulers of the Old Russian state, known from chronicle sources. The appearance of trapezoidal pendants is associated with the functioning of one of the branches of public administration – the tax-tributary system. Pendants acted as a kind of «credentials» representatives of the prince’s administration, who entered into relations with the local population as judges and tax collectors, that is, in those areas that belonged to the number of princely powers. The termination of the use of trapezoidal pendants must be associated with changes that occurred in the form of the state structure of the Old Russian state and at the same time in the organization of the collection of material goods from the subordinate population. Images of princely signs on pendants allow you to draw certain conclusions about the features of the implementation of management in the territory of Ancient Rus. = Разглядаецца праблема функцыянальнага прызначэння трапецападобных падвесак, якiя выяўляюцца археолагамі на тэрыторыі Усходняй Еўропы і датуюцца X–XI стст. Металічныя або (радзей) касцяныя падвескi ўтрымлiваюць выявы княжацкіх радавых знакаў, якія дазваляюць высветліць іх атрыбуцыю – прыналежнасць вядомым па летапісных крыніцах уладарам Старажытнарускай дзяржавы. З’яўленне трапецападобных падвесак звязваецца з функцыянаваннем адной з галін дзяржаўнага кіравання – падаткова-данніцкай сістэмай. Падвескі з’яўлялiся своеасаблівымi «даверчымi граматамi» прадстаўнікоў княжацкай адміністрацыі, што ўступалі ў адносіны з мясцовым насельніцтвам у якасці суддзяў і зборшчыкаў падаткаў/даніны, гэта значыць у тых сферах, якія адносіліся да княжацкіх паўнамоцтваў. Спыненне выкарыстання трапецападобных падвесак неабходна звязваць са зменамі, якія адбыліся ў форме дзяржаўнага ладу Старажытнарускай дзяржавы і разам з тым у арганізацыі збірання матэрыяльных выгод у падуладнага насельніцтва. Выявы княжацкіх знакаў на падвесках дазваляюць зрабіць пэўныя высновы аб асаблівасцях ажыццяўлення кіравання на тэрыторыі Старажытнай Русі.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214337
ISSN: 2520-6338
Располагается в коллекциях:2018, №4

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
75-82.pdf286,11 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.