Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214335
Title: Dea Segetia on Reverse of Coins of Empress Salonina
Other Titles: Богиня Сегетия на реверсе монет императрицы Салонины / А. А. Ключек
Багіня Сягеція на рэверсе манет імператрыцы Саланіны / А. А. Ключак
Authors: Kluczek, A. A.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2018. - № 4. - С. 64-74
Abstract: The Ancient Romans knew a deity named Segesta and Segetia. In Gallia there was a cult of dea Segeta. A link between them in the contemporary interpretations became the antonimniani of DEAE SEGETIAE type issues under Valerian and Gallienus for empress Salonina (258–260 AD). According to some researchers, the figure on its reverses is Segesta/Segetia, a deity worshipped in Rome itself. Others suggest that dea Segeta, originates from Gallia. The advocates of both these views notice, however, that the only certain representation of this deity – known by name in the monetary legend – is her image in the coin iconography. Dea Segetia represented on the coins as a syncretic figure which possessed broad competences, all the more so that it received a very comprehensive iconographic form. The article is an overview of various interpretations put on the contents of aurei and antoniniani of DEAE SEGETIAE type, emitted for Salonina Augusta, the wife of the Roman Emperor Gallienus (253–268). Except for this case, the name of Segetia does not appear anywhere else in the imperial coinage while the image of the goddess on these coins combines several features more frequently found in the representations of other deities.
Abstract (in another language): Отмечено, что древние римляне знали божество по имени Сегеста/Сегетия (Segesta/Segetia). В Галлии существовал культ богини Сегеты (Segeta). Связь между ними в современных интерпретациях фиксируется монетами типа DEAE SEGETIAE, которые использовались при Валериане и Галлиене и выпускались в честь императрицы Салонины (258–260 гг. н. э.). По мнению некоторых исследователей, фигурой на реверсах монет является Сегеста – богиня, которой поклонялись в Риме. Другие считают, что культ богини Сегеты происходил из Галлии. Сторонники обоих взглядов отмечают, что единственное определенное представление этого божества, известного по имени в денежной легенде, – это ее образ в иконографии монеты. Богиня Сегетия представлена на монетах как синкретическая фигура, обладающая широкими полномочиями, на это указывает и то, что она получила очень обширную иконографическую форму. Представлен обзор различных интерпретаций содержания монет типа DEAE SEGETIAE, выпускавшихся в честь Салонины Августы – жены римского императора Галлиена. За исключением данной серии монет имя Сегесты больше нигде не появляется в имперской чеканке, а образ этой богини на указанных монетах сочетает в себе не- сколько черт, которые чаще встречаются в представлениях других божеств. = Адзначаецца, што старажытныя рымляне ведалі бажаство Сягеста/Сягецiя (Sеgesta ці Segetia). У Галіі існаваў культ багіні Сягеты (Sеgeta). Сувязь паміж імі ў сучасных інтэрпрэтацыях фіксуецца манетамі тыпу DЕАЕ SЕGЕTІАЕ, якія выкарыстоўваліся пры Валяр’яне і Галіене і выпускаліся ў гонар імператрыцы Саланіны (258–260 гг. н. э.). На думку некаторых даследчыкаў, фігурай на рэверсах манет з’яўляецца Сягеста – багіня, якой пакланяліся ў Рыме. Іншыя лічаць, што культ багіні Сягеціі паходзіў з Галіі. Прыхільнікі абодвух поглядаў адзначаюць, што адзіная вызначаная выява гэтага бажаства, вядомага па імені ў грашовай легендзе, – гэта яе вобраз у іканаграфіі манеты. Багіня Сягеція прадстаўлена на манетах як сінкрэтычная фігура, якая валодае шырокімі паўнамоцтвамі, пра гэта сведчыць тое, што яна атрымала шырокую іканаграфічную форму. Прадстаўлены агляд розных інтэрпрэтацый зместу манет тыпу Dеае Sеgеtіае, якія выпускаліся ў гонар Саланіны Аўгусты – жонкі рымскага імператара Галіена. За выключэннем адной серыі манет імя Сягесты больш нідзе не з’яўляецца ў імператарскай чаканцы, а вобраз гэтай багіні на згаданых мане- тах спалучае ў сабе некалькі рысаў, якія часцей сустракаюцца ў выявах іншых багоў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214335
ISSN: 2520-6338
Appears in Collections:2018, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64-74.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.