Tibo 2019
Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/172457
Заглавие документа: Раённы друк у пошуку свайго чытача
Другое заглавие: Районная печать в поисках своего читателя / Е. И. Кунаховец-Плевако
Regional Press in Search of Its Reader / A. I. Kunakhavets-Pliavaka
Авторы: Кунахавец-Плявака, А. І.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі
Дата публикации: 2016
Издатель: Мінск : БДУ
Библиографическое описание источника: Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - Мінск: БДУ. - 2016. - № 3. - С. 87-91
Аннотация: Даследуюцца праблемы і асаблівасці ўзаемадзеяння раённых грамадска-палітычных выданняў з чытацкай аўдыторыяй. Адзначана, што стаўленне аўдыторыі да крыніц інфармацыі з’яўляецца адным з самых важных паказчыкаў эфектыўнасці іх функцыянавання. Ацэньваюцца магчымасці развіцця і павелічэння інфармацыйнага патэнцыялу мясцовай прэсы. Прадстаўлены вынікі анкетавання чытачоў і работнікаў раённых газет Брэсцкай вобласці, падчас якога ўдалося вызначыць ступень інфармацыйнай задаволенасці аўдыторыі мясцовых выданняў, выявіць праблемы, з якімі ў працэсе сваёй прафесійнай дзейнасці сутыкаюцца супрацоўнікі рэдакцый раённых газет. Акцэнтуецца ўвага на спосабах прыцягнення маладзёжнай аўдыторыі, доля якой сярод чытачоў раённых газет у апошнія гады імкліва змяншаецца, што абумоўлена развіццём інтэрнэту і электронных СМІ. Абгрунтоўваецца тэзіс аб тым, што задаволіць патрэбы маладых чытачоў у плане зносін, інфармаванасці і відовішчнасці сёння магчыма толькі пры дапамозе правільнага выкарыстання новых інфармацыйных тэхналогій. = Исследуются проблемы и особенности взаимодействия районных общественно-политических изданий с читательской аудиторией. Отмечено, что отношение аудитории к источникам информации является одним из самых значимых показателей эффективности их деятельности. Оцениваются возможности развития и увеличения информационного потенциала местной прессы. Представлены результаты анкетирования читателей и работников районных газет Брестской области, в ходе которого удалось определить степень информационной удовлетворенности аудитории местных изданий, выявить проблемы, с которыми в процессе своей профессиональной деятельности сталкиваются сотрудники редакций районных газет. Акцентируется внимание на способах привлечения к изданиям данного типа молодежной аудитории, доля которой среди читателей районных газет в последние годы стремительно снижается, что обусловлено развитием интернета и электронных СМИ. Обосновывается тезис о том, что удовлетворить потребности молодых читателей в плане общения, информированности и зрелищности сегодня возможно лишь посредством грамотного использования новых информационных технологий. = The problems and features of the interaction of regional socio-political publications with a readership are examined in this article. Relationship of audience to sources of information is one of the most important indicators of the efficiency of their operations. The possibilities of development and increasing the information capacity of the local press are investigated. The author presents the results of the survey of readers and staff of regional newspapers, Brest region, in which the degree of satisfaction with the information the audience of local publications has been identified, as well as the challenges that editorial staff of regional newspapers meets in their professional activities. It puts more emphasis on issues of attracting younger audiences, which in recent years is rapidly lost through the development of electronic media, and especially the internet. Thesis that meet the needs of young readers in terms of communication, information and entertainment today can only be properly using the new information technologies is substantiated.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/172457
ISSN: 2308-9180
Располагается в коллекциях:2016, №3 (снежань)

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
87-91.pdf307,3 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.