Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/169852
Title: Тыпалогія сучасных тэлежанраў
Other Titles: Типология современных тележанров / А. Ю. Кузьминова
The Typology of Modern TV Genres / A. Y. Kuzminava
Authors: Кузьмінава, А. Ю.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - Мінск: БДУ. - 2016. - № 1. - С. 76-80
Abstract: Паказана, что дынамічнасць сучаснага эфіру абумоўлівае неабходнасць вывучэння актуальных жанраў вяшчання, спецыфікі іх вытворчасці і ўзаемадзеяння. Акрэслены шэраг праблем тэорыі журналістыкі, звязаных з тыпалагізацыяй тэлепрадуктаў: выкарыстанне метадалогіі, якая не ўлічвае ўсяго спектра асаблівасцей тэлевізійнага твора; арыентацыя на які-небудзь адзін аспект пры групаванні праграм. Пералічаны крытэрыі, выкарыстаныя расійскімі, еўрапейскімі і амерыканскімі даследчыкамі пры стварэнні разнастайных варыянтаў тыпалогіі тэлежанраў. Прапанавана класіфікацыя тэлеперадач па функцыянальна-змястоўнай прыкмеце. Яна ўключае навінавыя, аналітычныя, інфармацыйна-забаўляльныя, мастацка-забаўляльныя і рэкламныя жанры. = Показывается, что динамичность современного эфира обусловливает необходимость изучения актуальных жанров вещания, специфики их производства и взаимодействия. Обозначен ряд проблем теории журналистики, касающихся типологизации телепродуктов: применение методологии, не учитывающей всего спектра особенностей телевизионного произведения; ориентация на какой-либо один аспект при группировании программ. Перечислены критерии, используемые российскими, европейскими и американскими исследователями при создании различных вариантов типологии тележанров. Предложена классификация по функционально-содержательному признаку телепередач, включающая новостные, аналитические, информационно-развлекательные, художественно-развлекательные и рекламные жанры. = The modern TV air content dynamic makes it necessary to study new genres of broadcasting, specific of its creation and the interaction between TV shows. This article identifies a number of journalism theory problems referring to the establishment of television typology: commitment to classical schemes despite their inconsistency to the practice of television production; the use of the methodology that doesn’t take into account the functioning of the entire spectrum of television series; orientation on the only one aspect while grouping the programs. The criteria that are used by Russian, European and American researchers to produce different variants of modern typology are discussed. A new classification is proposed – it is based on functional and content TV program characteristics and includes news, analytical, infotainment, art-tainment and advertising genres.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/169852
ISSN: 2308-9180
Appears in Collections:2016, №1 (красавік)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76-80.pdf351,99 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.