Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/164837
Title: Намінацыйная апазіцыя ў кантэксце камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыі
Authors: Барковіч, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 2015
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология. – 2015. – № 1 (74). – С. 82–89.
Abstract: Рознага роду супрацьпастаўленні – адна з асноўных гнасеалагічных методык. Яе самай вядомай прынцыповай рэалізацыяй у лінгвістыцы з’яўляецца паняцце дыхатаміі, напрыклад «мова–маўленне». Семантыка, тое, што аб’ядноўвае мову і маўленне, дазваляе дыферэнцыраваць велізарны масіў новых слоў паводле прыкмет першаснасці–другаснасці намінацыі ў кантэксце менавіта іх апазіцыйнасці. Вядомы афарызм «У мове няма нічога, акрамя адрозненняў» адлюстроўвае практыку дэдуктыўных пошукаў у рэчышчы намінацыйнай апазіцыі не толькі ў моўным, але і ў маўленчым (камунікацыйным) кантэкстах. Пры даследаванні камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыі такі падыход абгрунтаваны па прычыне статыстычнага зместу камунікацыйнай мадэлі. Маніторынг і паглыбленае вывучэнне шматлікіх акалічнасцей працэсу намінацыі з дапамогай камп’ютарызаваных сродкаў і праз прызму апазіцыйнасці – магчымыя, пажаданыя і запатрабаваныя = Different kinds of opposition is one of the main gnoseological techniques. Its most famous principal realization in linguistics is the notion of dichotomy, such as «langue–parole». Semantics, that unites language and speaking, allows to differentiate a vast array of new words on the basis of primary–secondary nomination namely in the context of such oppositionality. A well-known aphorism “There is nothing but difference in language” reveales the practice of deductive search in the field of nominative opposition not only in language but also in speech (communicational) context. In computer-mediated communication investigation this approach is justified because of the statistical content of the communication model. Monitoring and in-depth study of many of the circumstances of the nomination process by using computerized tools and through the prism of oppositionality is possible, desirable and in demand
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/164837
Appears in Collections:Статьи филологического факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82-89.pdf264,75 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.