Logo BSU

2016. Беларускае слова: тэорыя і практыка : [39] Collection home page

У зборніку падаюцца артыкулы па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці аднаго з найбольш знакавых беларускіх лінгвістаў на мяжы ІІ–ІІІ тысячагоддзяў – лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі прафесара Браніслава Аляксандравіча Плотнікава. Уключаныя ў зборнік працы асвятляюць розныя аспекты сучаснага стану беларускай мовы і яе гісторыі. Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам.
Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я : кандыдат філалагічных навук М. І. Свістунова (адк. рэд.); кандыдат філалагічных навук З. І. Бадзевіч; доктар філалагічных навук І. А. Гапоненка; кандыдат філалагічных навук С. М. Запрудскі; доктар філалагічных навук М. Р. Прыгодзіч; доктар філалагічных навук А. М. Рудэнка Беларускае слова: тэорыя і практыка : зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю прафесара Б. А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : РІВШ, 2016. – 184 с. ISBN 978-985-500-947-5

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 39 of 39
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Родавая прыналежнасць назоўнікаў у рускай і беларускай мовах (памылкі пры перакладзе правазнаўчых тэкстаў)Смольская, Т. М.
2016Коррелятивная связь семантики имен по данным их сочетаемости с глаголами в романе В. Короткевича «Каласы пад сярпом тваім»Слесарева, Т. П.
2016Спецыяльная лексіка ІТ-сферыСвістунова, Марына
2016Беларускі і ўкраінскі агульнанацыянальныя слоўнікіСавіцкая, І. І.
2016Англіцызмы ў мове газеты «Звязда»Савасцюк, М. Л.
2016Адлюстраванне працэсу размнажэння жывёл у семантыцы беларускіх і славацкіх дзеясловаўРааго, П. А.
2016Прыназоўнікава-іменныя канструкцыі вытворча-гаспадарчых онімаўПрыгодзіч, А. А.
2016Структурна-семантычная класіфікацыя камп’ютарнай лексікіМуравіцкая, А. М.
2016Аснова- і словаскладанне як спосаб утварэння сельскагаспадарчых тэрмінаадзінакМакарэвіч, М. М.
2016Моўная сітуацыя ў сістэме вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь (на матэрыяле статыстычных дадзеных)Лянкевіч, А. У.
2016Асноўныя спецыфічныя рысы практыкума па арфаграфіі як віда выдання і адступленні ад іхКуліковіч, У. І.
2016Беларускія эквіваленты да субстантываў з суфіксам -тель у анлайн-слоўніку «Многоязычный словарь юридических терминов»Кулеш, Г. І.
2016Семантычная класіфікацыя індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаўЗразікава, В. А.
2016Вывучэнне беларускай літаратурнай мовы 1920–1930-х гг. у Беларусі ў савецкі часЗапрудскі, С. М.
2016Да пытання словаўтваральнай варыянтнасціГубкіна, А. В.
2016Скансэн, музей пад адкрытым небам – да пытання ўпарадкавання музейнай тэрміналогііГедзімін, Л. А.
2016Матывацыйная аснова онімаў як аб’ект даследаванняГапоненка, І. А.
2016Аснова як структурная частка словаБадзевіч, З. І.
2016Семантычны спосаб утварэння беларускіх і рускіх тэрмінаў праваАнтанюк, М. Г.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 39 of 39