Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/110883
Title: Тематические приоритеты современной веб-журналистики Беларуси и Казахстана
Authors: Градюшко, Александр Александрович
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2-Mar-2015
Publisher: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Citation: Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Серия гуманитарных наук. – 2015. – № 1 (104). – С. 248-253.
Abstract: В статье рассматриваются важнейшие тенденции развития веб-журналистики Беларуси и Казахстана. Миграция журналистики в интернет демонстрирует развитие принципиально новых видов информационных процессов, которые интегрируют исторический опыт традиционных СМИ и новые возможности медиа. Вы-являются особенности медиатекста онлайн-формата. Рассматриваются предпосылки его формирования, анализируются отличительные черты, такие как оперативность, интерактивность, мультимедийность, мобильность. Кроме того, исследуются комментарии к статьям, в формировании которых принимает уча-стие сама аудитория. Рассматривается создание мультимедийного контента как особого вида творческой деятельности журналиста. Раскрываются некоторые закономерности функционирования жанровой системы интернет-СМИ. Делается вывод, что наиболее популярными типами публикаций стали новостные сообщения, резко сократился объем качественных аналитических выступлений Мақалада Беларусь пен Қазақстандағы веб-журналистика дамуының маңызды беталысы баяндалады. Бүгінгі таңда журналистиканың ғаламторға көшуі қарқынды жүре бастады. Әсіресе дәстүрлі БАҚ пен жаңа медианың мүмкіндіктерін біріктіретін ақпараттық үдеріс даму үстінде. Онлайн үлгідегі медиа мәтіндердің ерекшеліктері екпінді түрде енуде. Жинақылық, жеделдік, мультимедиялық және интерактивтіліктің өзгешеліктері ой елегінен өткізіліп, қалыптасу барысы қарастырылып жатыр. Сондай-ақ, осы күні ғаламторда жарияланған мақалаларға оқырман аудиториясының белсенді көзқарасы да жан-жақты талқылануда. Журналистің шығармашылығын шыңдау секілді мультимедиялық контентті қалыптастырудың маңыздылығы жіті зерттеуді қажет етіп отыр. Сонымен бірге, интернет БАҚ-дағы жанрлық жүйенің қызмет етуіне қажетті бірқатар заңдылықтар қарастырылуда. Қазіргі уақытта ақпараттық хабарлама жарияланымның айрықша танымал тәсіліне айналып, сапалы сараптамалық материалдардың көлемі бірден түсіп кетті деген тұжырым жасауға болады. The benefits of the study are the main tendencies of development of online journalism in Belarus and Kazakhstan. Migration of journalism to the Internet shows the development of new types of information processes that integrate the historical experience of traditional media and new media opportunities. The article studies the notions of online mediatext. It provides the background of its development and describes such peculiarities of online mediatext as im-mediacy, interactivity, multimediality, mobility. Furthermore, the comments to articles that are to a great extent made by audience itself are analyzed. A special kind of creative activity of journalists in multimedia is studied in the article. The research results in news reports as the most popular genres whereas the volume of high quality analytical genres became reduced.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/110883
Appears in Collections:Архив статей факультета журналистики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hradziushka_Kazakhstan_2015.pdf333,78 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.